SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Słupca, kwiecień 2022 roku

I. Wprowadzenie
Rada Miasta Słupcy, uchwałą XVI/143/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 10 listopada 2020 r. przyjęła „Program współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program określa główne zasady współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania realizowanych przez podmioty zadań, określa cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W związku z pandemią COVID-19 część zadań realizowana w ramach ogłoszonych konkursów nie doszła do skutku ze względu na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia. Ze względu na pandemię COVID-19, mniejszym zainteresowaniem w stosunku do lat poprzednich cieszyły się także pozafinansowe formy współpracy jak wynajem Sal Narad oraz środków transportu.

II. Organizacje pozarządowe i kluby sportowe współpracujące
z Urzędem Miasta Słupcy w ramach realizacji rocznego programu współpracy na 2021 rok.

 1. Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo.
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy, Słupca ul. Powstańców Wlkp. 22B,
  62-400 Słupca.
 3. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca.
 4. Liga Obrony Kraju, (Zarząd Powiatowy w Słupcy), ul. Poznańska 18,
  62-400 Słupca.
 5. Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań.
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-400 Słupca.
 7. Grupa Biegowa – „Kimkolwiek jesteś, biegnij ze mną”, ul. Warszawska, 62-400 Słupca.
 8. Stowarzyszenie Pasjonaci Słupca, ul. Orzeszkowej 3/41, 62-400 Słupca
  ul. Warszawska 33, 62-400 Słupca.
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka FORT, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
 10. Stowarzyszenie VIOLETTA, ul. Gen. Andersa 55, 85-791 Bydgoszcz.
 11. Stowarzyszenie „Gumowe Szekle”, os. Niepodległości , 62-400 Słupca
 12. Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.
 13. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy, ul. Ratajczaka 1, 62-400 Słupca.
 14. Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
 15. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”, ul. S.Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 16. Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Warszawska,
  62-400 Słupca
 17. Stowarzyszenie Wielkopolscy Fani Motocykli, ul. Poznańska 18,
  62-400 Słupca
 18. Stowarzyszenie „Próba Dźwięku”, ul. Kilińskiego, 62-400 Słupca
 19. Polski Związek Wędkarski – w Słupcy, 62-400 Słupca. (Wynajem Sali Narad).

III. Obszary i formy współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
W 2021 roku określono następujące priorytetowe obszary współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
24) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwo i ochrona ludności;
28) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
29) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
30) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocja i organizacja wolontariatu;
32) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
33) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
35) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

38) rewitalizacja;

Współpraca odbywała się w następujących formach:

1) Pozafinansowej – w tym w szczególności poprzez:
a) udostępnianie na warunkach preferencyjnych sali narad Urzędu Miasta
w Słupcy
b) udostępnianie środków transportu.
c) udostępnianie na realizację działalności statutowej i realizację zadań publicznych lokali oraz obiektów jednostek organizacyjnych Miasta,
d) informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
e) udzielnie pomocy w aplikowaniu o środki pozabudżetowe,
f) obejmowanie patronatem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
g) promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. na stronie internetowej miasta Słupcy, w Informatorze Słupeckim,
h) współpraca i pomoc w realizacji projektów.

2) Finansowej – polegającej na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

W 2021 roku z Miastem Słupcą aktywnie współpracowało 18 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 22 umowy. Na realizację zadań w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zaplanowano środki w wysokości 140 000 złotych, z których wydatkowano 133 000 zł – co stanowi 95% zaplanowanej kwoty.
W związku z brakiem możliwości realizacji swoich zadań, Stowarzyszenie Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca oraz Stowarzyszenie „Próba Dźwięku” odstąpiły od podpisania umów na realizację zadań publicznych. Stowarzyszenie Grupa Biegowa – Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, mimo zawarcia umowy nie zdołało zrealizować zaplanowanego zadania a kwota dotacji została zwrócona w całości.
Pozostałe organizacje terminowo rozliczyły otrzymane środki składając sprawozdania z realizacji zadań publicznych, które zostały zaakceptowane.

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO poprzez organizację zadań polegających na renowacji zabytków w mieście Słupca, ochronę dóbr kultury, renowację ważnych historyczne pomników na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy, organizację wydarzeń kulturalnych m.in. festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta Słupcy
Przyznane zostały następujące dotacje:

 1. Stowarzyszeniu „Gumowe Szekle”, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Ogólnopolski Przegląd Konkursowy Szantogranie 2021”
 2. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny Cztery Pory Roku”
 3. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Czas Słupczanom umilamy koncertując w mieście naszym – animacja życia kulturalnego w koncertach i warsztatach muzycznych.”
 4. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, dotacje w wysokości:
  43 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Magia muzyki„ – kwota dotacji: 13 000 zł
  b) „Baśniowa noc” – kwota dotacji: 30 000 zł
 5. Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kultralnemu „NDM”, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Nasze zabytki inaczej!”
 6. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, dotacje w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Konkurs Rzeźbiarski Sculptura 2021″ – kwota dotacji: 2 500 zł
  b) „Muzyczne Lato – Słupca 2021” – kwota dotacji: 500 zł
 7. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Słupeccy wojowie” – kwota dotacji: 6 000 zł
  b) „Renowacja grobów i nagrobków” – kwota dotacji: 2 000 zł
 8. Klubowi Motocyklowemu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rajd motocyklowy po zabytkach ziemi Słupeckiej” (Stowarzyszenie nie zdecydowało się na podpisanie umowy i realizację zadania).
 9. Stowarzyszeniu „Próba dźwięku”, dotację w wysokości: 1 000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadania „Last Minute Festival 2021” (Stowarzyszenie nie zdecydowało się na podpisanie umowy i realizację zadania).

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach
indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznano:

 1. Lidze Obrony Kraju, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
 2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
 3. Stowarzyszeniu Grupa Biegowa – Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, dotację w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Biegaj z Pasją” (Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania, kwota dotacji została w całości zwrócona).
 4. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, dotację w wysokości: 3 000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadania: „Związani pasją – biegowe potyczki”
 5. Fundacji Piotra Reissa, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Treningi piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Słupcy”
 6. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT”, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z Słupecką Organizacją Strzelecką FORT”
 7. Stowarzyszenie „VIOLETTA”, dotację w wysokości: 1 000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadania: „Popularyzacja fitnessu plażowego w Słupcy”

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznano:

 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – Półkolonie Miejskie”.
 2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, dotację w wysokości: 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Lato pod żaglami”

Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:

 1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Ustroniu Morskim”,
 2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
 3. Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,
 4. Fundacji Piotra Reissa, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z miasta Słupcy”

Wskaźniki oceny realizacji programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.:
a) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia współpracy z Miastem Słupca w realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności: 18,
b) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 4,
c) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 24,
d) liczba zawartych umów na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych: 22,
e) liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 1,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Słupcy na realizację przez podmioty zadań publicznych: 140 000,00 zł – wydatkowane zostało 95 % środków.

W roku 2021 nie zostały zgłoszone wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

06 kwietnia 2022 roku.

Sporządził: Artur Lubański

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125