XXXVIII sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 11 maja 2022 r.
BRM.0002.38.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXVIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

19 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00
w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/2022 z dnia 31 marca
  2022 r., Nr XXXVI/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Nr XXXVII/2022 z dnia
  27 kwietnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
  za rok 2021 – druk nr 1.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych –
  druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca –
  druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk 8.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125