Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 16 maja 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wykorzystanie pływalni miejskiej – rodzaje zajęć, koszty.
 3. „Wszystkie Dzieci nasze są” – przygotowania imprez w ramach Słupeckich Dni Rodziny.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za rok 2021 – druk nr 1.
  b. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 17 maja 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za rok 2021 – druk nr 1.
  b. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125