XXXV sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 23 marca 2022 r.
BRM.0002.35.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXV sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

31 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00
w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XXXIII/2022 z dnia 24 lutego
  2022 r. oraz Nr XXXIV/2022 z dnia 14 marca 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 1.
 6. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 2.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za
  rok 2021– druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów ” Miasta Słupcy na rok 2022 – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
  lata 2022-2024– druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości- druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125