XXXIII sesja [on-line] Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 15 lutego 2022 r.
BRM.0002.33.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXIII sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

24 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Nr XXXII/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2021- druk nr 1.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok:
 • Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 • Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125