ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poza 1320 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010r. Nr 98, poz. 634) i § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wyłączam z realizacji zadania w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na portalu internetowym miasta Słupcy (miasto.slupca.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Słupcy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
(-) Jacek Szczap
Zastępca Burmistrza

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125