Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 1 lutego 2022r

w sprawie ustalenia „Regulaminu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm ) w wykonaniu umowy Nr 100/2022/15/0Z-UP-go/D z dnia 13 stycznia 2022r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, a Gminą Miejską Słupca, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Regulamin usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwany dalej „Regulaminem”, który określa cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych za wykonanie Zadania.
§ 2. Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Kierownik Referatu ds. Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 3. 1. Środki finansowe kwalifikowane w kwocie 3.500 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzą z dotacji udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Środki finansowe nie kwalifikowane w kwocie 280 zł stanowiące podatek VAT na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzą z budżetu Gminy Miejskiej Słupca.
 2. Wysokość środków w 2022 roku to 3 780,00 zł.
  § 4. Ostatecznymi odbiorcami korzyści są rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Miejskiej Słupca, którzy złożą wniosek do Urzędu Miasta w Słupcy, zwanego dalej ,,Urzędem”, na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają rolnicy, którzy w roku 2021 złożyli do Urzędu wnioski z zadeklarowaną ilością odpadów do odbioru.
  § 6. 1. Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie – dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.
 3. Udzielenie pomocy de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Miejską Słupca, a wnioskodawcą (wzór umowy — zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia).
 4. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień podpisania umowy.
  § 7. Pomoc w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L2013.352.9 ze zm.).
  § 8. W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 20 000 euro.
  § 9. 1. Warunkiem finansowania zadania jest złożenie wniosku do Urzędu w terminie do 28 luty 2022r, z zastrzeżeniem zapisów §12.
 5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca.
 6. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne będą w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy – www.miasto.slupca.pl .
  § 10. Zrealizowanie usługi usuwania odpadów w sektorze produkcji rolnej wymaga załączenia do wniosku:
  1) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
  § 11. Finansowanie zadania obejmować będzie wyłącznie transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.
  § 12. 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia.
 7. Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony, czyli zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
 8. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania w/w czynności w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 9. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą przyjmowane do realizacji.
 10. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 2.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Urząd o okolicznościach mających wpływ na realizację wniosku, w szczególności w przypadku rezygnacji z usuwania odpadów, zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem.
 12. Wnioskodawca zobowiązany jest do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia innej zawartości. Sznurek i siatki po owijaniu balotów mają być spakowane (np. powiązane).
 13. Wnioskodawca dostarczy odpady do wskazanego punktu w wyznaczony dzień na własny koszt. Odpady są przyjmowane bezpłatnie. Odbiór odpadów zostaje potwierdzony protokołem indywidualnego odbioru, którego treść określa zał. nr 3 do zarządzenia.
  § 13. 1. Wykonawca prac określonych w § 11 wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
 14. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą prac, bądź umowa zostanie z nim rozwiązana, prace polegające na likwidacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie będą realizowane, a wnioskodawcy zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
 15. O zakończeniu prac wykonanych zgodnie z umową Wykonawca zawiadomi Gminę Miejską Słupca.
 16. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadania, przekazane będą przez Gminę Miejską Słupca bezpośrednio Wykonawcy zadania, po przedstawieniu przez niego faktury VAT na kwotę 100% całościowych kosztów działań, o których mowa w § 11 Regulaminu.
  § 14. Termin zakończenia zadania ustala się na dzień 30 czerwca 2022 roku.
  § 15. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości w szczególności poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Słupcy i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.
  § 16. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
  § 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta Słupcy
/-/ Jacek Szczap

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125