BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2022

I. Podstawowym celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″.

II. Zadanie
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowana w roku 2022 kwota dotacji wynosi 40 000 zł.
W 2020 roku kwota przeznaczona wyniosła: 80 000 zł
1) Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca.
CELE SZCZEGÓŁÓWE:

 • organizacja zadań polegających na renowacji zabytków w mieście Słupca
 • ochrona dóbr kultury, renowacja ważnych historyczne pomników na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy
  REZULTATY:
  Minimum 1 przedsięwzięcie mające na celu ochronę i renowację zabytków w mieście Słupca.
  SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATÓW:
  Ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.
  2) Wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych.
  CELE SZCZEGÓŁÓWE:
 • organizacja wydarzeń kulturalnych m.in. festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta Słupcy.
  REZULTATY:
  Minimum 1 przedsięwzięcie mające na celu organizację zadań z zakresu szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych.

SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATÓW:
Ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
  a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10% wnioskowanej dotacji.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
 5. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
  a/ wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania,
  b/ wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.
  Jeżeli oferent będzie pobierał opłaty od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w terminie do 11.02.2022 roku, w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Słupcy
  Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
 2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
 3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
 4. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
  www.bip.slupca.pl

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

 1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2022 roku.
 2. Wsparcie realizacji zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
 4. Zleceniobiorca, w trakcie realizacji zadania może dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu i harmonogramu, jeśli zmiany te mają wpływ na efektywną realizację zadania.
 5. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
 6. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 7. Zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .
  Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji działań w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
 8. Oferent powinien uwzględnić różne formy prowadzenia zadania w związku z ryzykiem
  wynikającym z pandemii COVID 19.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu.
  2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
 3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis i inne).
 4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
 5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
 6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy.
 7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
  a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą Nr XXVII/206/2021 z dnia 04.11.2021 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,
  c) oceny możliwości osiągnięcia zamierzonych celów,
  d) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  e) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
  f) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  g) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  h) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  VIII. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXVII/206/2021 z dnia 04.11.2021 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Słupca, dnia 18.01.2022 r.

AL

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125