XXXI sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.31.2021

Słupca, dnia 14.12.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

22 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XXVIII, XXIX oraz XXX.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2021 – druk nr 1.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (autopoprawka) – druk nr 11.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 12.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2022 rok – druk nr 13.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2022 rok – druk nr 14.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok – druk nr 15.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miasta Słupcy na 2022 rok – druk nr 16.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miasta Słupcy.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125