Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.12.14

BRM.0012.39.2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 20 grudnia 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2021 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (autopoprawka) – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”– druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2022 rok – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2022 rok – druk nr 14.
  o. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok – druk nr 15.
  p. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2022 rok – druk nr 16.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2021.12.14

BRM.0012.39.2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 grudnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2021 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (autopoprawka) – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”– druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2022 rok – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2022 rok – druk nr 14.
  o. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok – druk nr 15.
  p. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2022 rok – druk nr 16.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125