BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Słupcy

Załącznik nr 1 do Zrządzenia Nr 98/2021
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 06.12.2021r.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) wykształcenie wyższe magisterskie,
  c) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku pracy,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-stępstwo skarbowe,
  f) brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-blicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpo-wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289),
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o fi-nansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks pracy, prawa zamówień publicz-nych, o bezpieczeństwie imprez masowych,
  b) dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków fi-nansowych, w szczególności w dziedzinie kultury,
  c) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
  d) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
  e) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
  f) właściwa komunikacja interpersonalna.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą pracą domu kultury i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Wykonywanie zadań określonych w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
 3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w domu kultury.
 4. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań domu kul-tury.
 5. Gospodarowanie mieniem domu kultury.
 6. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zda-niach.
 7. Podejmowanie innych działań dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych społeczności oraz upowszechniania kultury.

III. Warunki pracy:

 1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biu-rowych.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Zatrudnienie: powołanie na czas określony (do 7 lat).
 4. Przewidywany termin zatrudnienia – I kwartał 2022r.
 5. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Dom Kultury w Słupcy ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora Miej-skiego Domu Kultury w Słupcy.
 2. Pisemne opracowanie programu funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Słupcy z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz koncepcji współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnie-nia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innych dokumentów po-twierdzających doświadczenie zawodowe (np. zakresy czynności, referencje, opinie itp.).
 6. Dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wygrania konkursu zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-nych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289).
 9. Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Dodatkowe informacje:

 1. Druki: kwestionariusza osobowego, oświadczeń i klauzuli informacyjnej o przetwarza-nych danych osobowych są dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stano-wisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Słupcy” w terminie do dnia 05 stycznia 2022r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr i płac tel. 63 277-27-27 wew. 224.
 3. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiego Domu Kultury w Słup-cy kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie jednostki: ul. Traugutta 5 62-400 Słupca, tel. 63 277 25 11 w godzinach pracy domu kultury.
 4. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywa-ne.
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne (niezbędne) zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie dalszego etapu postępowania konkursowego.
 6. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury konkursu.
 8. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia 06 grudnia 2021r.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125