XXVII sesja Rady Miasta Słupcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

zwołuje
XXVII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

04 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk nr 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Słupcy na lata 2021-2027 – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Słupcy na lata 2021-2023 – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. ..- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2022 rok – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 11.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 12.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 13.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2022 rok – druk nr 14.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 15.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 16.
 21. Analiza oświadczeń majątkowych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
/-/ Andrzej Szymkowiak

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125