Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 02 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 12:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Słupcy na lata 2021-2027 – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Słupcy na lata 2021-2023 – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. ..- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2022 rok – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2022 rok – druk nr 14.
  o. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 15.
  p. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 16.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Tadeusz Markiewicz

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 02 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Słupcy na lata 2021-2027 – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Słupcy na lata 2021-2023 – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. ..- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2022 rok – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2022 rok – druk nr 14.
  o. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 15.
  p. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 16.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125