Zarządzenie Nr 74 /2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 17.09.2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Słupcy dotyczących projektu Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Słupcy na lata 2021-2027

   Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. z 2021r.,poz. 1372 ) oraz § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam przeprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Słupca konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Słupcy na lata 2021-2027.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców miasta Słupcy do projektu Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Słupcy na lata 2021-2027.

§ 2.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar miasta Słupcy.
  2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy miasta Słupcy.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 27 września do 11 października 2021r. w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. Formularz konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy w zakładce konsultacje społeczne, zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Słupcy, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy oraz wyłożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy Plac Parysa 9.
  5. Wypełnione formularze konsultacji można wysłać drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną Urzędu Miasta w Słupcy, złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy, przesłać drogą listową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy lub przesłać na adres mailowy mops-slupca@selcom.pl.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125