OGŁOSZENIE w sprawie łącznego rozpatrywania petycji

Uchwałą Nr XVIII/164/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Miasta Słupcy petycje złożone w dniach 16 grudnia 2020 roku oraz 22 grudnia 2020 r. dotyczące wezwania Rady Miasta Słupcy do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Słupcy z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid- 19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych zakwalifikowane zostały jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 870).
Wobec powyższego okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 12 lutego 2021 roku.
Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 wyżej cyt. ustawy, sposób załatwienia petycji wielokrotnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125