Dotacja dla przedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych
w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy ogłasza nabór wniosków do 31 stycznia 2021 r. o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl

Ponadto informujemy, że zmiana ustawy COVID 6.0 wprowadza przedłużenie realizacji niżej wymienionych form:

Nabór wniosków: od 7 stycznia 2021r. – do 10 czerwca 2021r.
W  związku  Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) informuję, że naborze wniosków o:

  • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),
  • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (art. 15zzda),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
  • dofinansowanie części  kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2);możliwość wnioskowania –dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy dotychczas nie skorzystali z  w/w form wsparcia.

Wnioski złożone po dniu 10 czerwca 2021 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy również do kontaktu z Państwa doradcą klienta: Jerzy Kozikowski – nr tel. 63 275 14 44 wew. 261,  e-mail: jerzy.kozikowski@pup-slupca.pl

Materiał otrzymany z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125