XVI sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.16.2020
Słupca, dnia 04.11.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XVI sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

10 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 – druk nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20 .. .. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2021 rok – druk 4.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2021 rok – druk nr 7.
12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
13. Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XVI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125