Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy wraz z prognozą

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) do Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029, należy dołączyć pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

 1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko

W Prognozie przedstawiono informacje o zawartości Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 oraz przedstawiono ponadlokalne uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych wyższego szczebla. Stwierdzono zgodność Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 z celami i kierunkami innych dokumentów. W wyniku analizy i oceny stanu istniejącego, wskazano na istniejące problemy istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029. Brak realizacji Strategii może przyczyniać się do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.

W ramach Prognozy oddziaływania na środowisko, dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto przede wszystkim takie elementy środowiska, jak: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.

Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko planowanych działań w odniesieniu do poszczególnych aspektów środowiskowych. Przedstawiono je w sposób pozwalający na łatwą identyfikację aspektów środowiskowych. Sumaryczna analiza oddziaływań wykazała, że realizacja celów i działań wynikających ze Strategii będzie miała zdecydowanie prośrodowiskowe oddziaływanie, w związku z czym należy uznać tę realizację za konieczną.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029, w związku z tym nie przewidziano środków zapobiegających oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja Strategii nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych, wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewidziano podjęcia takich działań. Proponowane do realizacji cele strategiczne i operacyjne mają w większości pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie jest możliwe na takim stopniu ogólności określonych celów, nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Wskazano, że zamieszczone w Strategii propozycje wskaźników monitorowania realizacji celów są właściwe i pozwalają ocenić zmiany, jakie nastąpią w wyniku ich realizacji, a zatem odstąpiono od nakładania konieczności realizacji dodatkowego monitoringu skutków realizacji Strategii,

 1. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (w tym przypadku – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny)

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029.

Uwzględniając zakres i stopień szczegółowości prognozy ustalony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029. Po opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko, wystąpiono ponownie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie strategii wraz z prognozą.

Zarówno Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 01.10.2020 r. (znak: DN-NS.9011.936.2020), jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 02.10.2020 r. (znak: WOO-III.410.461.2020.MM.1) poinformowali o pozytywnej opinii dla projektu strategii wraz z prognozą. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazał uchybienia wymagające rozważenia. Zakres wprowadzonych zmian w Prognozie przedstawiono w rozdziale 14 Prognozy – Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 1. zgłoszone uwagi i wnioski

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta Słupcy podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz składania uwag i wniosków w dniach od 08.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r. Dokumenty zostały wyłożone ww. terminie do wglądu publicznego w Urzędzie Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.umslupca.finn.pl/ i stronie internetowej Miasta pod adresem: http://archiwum.miasto.slupca.pl/.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do przedmiotowych dokumentów.

 1. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli zostało przeprowadzone

Cele oraz działania uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 z uwagi na rodzaj i charakter nie będą źródłem oddziaływań na terytorium innych państw. Skala przedsięwzięć zaproponowanych w dokumencie ma charakter lokalny i w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania, o którym mowa w Dziale VI, Rozdział 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.).

 1. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

Zgodnie z wymogami obowiązujących dyrektyw, proponuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji założeń Strategii w zakresie opisanym poniżej. Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeń strategicznych Miasta, sprawdzenie czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt.

Kontrola i monitoring realizacji celów i działań winny obejmować określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:

 • określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
 • ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,
 • analizę przyczyn rozbieżności.

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o oś organ opracowujący projekt dokumentu, jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami, o których mowa w ust. 3 pkt 5. Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać np. na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach:

 • państwowego monitoringu środowiska,
 • monitoringu środowiska prowadzonego w oparciu o wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze objętym projektem Strategii,
 • indywidualnych zamówień,
 • kontroli i oceny zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu.

Analizie i ocenie poddane zostaną następujące komponenty środowiska:

 • obszary Natura 2000,
 • różnorodność biologiczna,
 • ludzie,
 • zwierzęta,
 • rośliny,
 • wody,
 • powietrze,
 • powierzchnia ziemi,
 • krajobraz,
 • klimat,
 • zasoby naturalne,
 • zabytki i dobra materialne.

Należy zaznaczyć, że dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska, należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem Strategii. Analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzona, co najmniej dwa razy w okresie obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029.

W realizacji poszczególnych zadań wynikających z Prognozy brać udział będą podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu zadaniami, podmioty realizujące te zadania, kontrolujące przebieg tych realizacji i jego efekty oraz społeczność miasta, jako główny pomiot odbierający wyniki i odczuwający skutki podejmowanych działań.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125