ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 41e, 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  §2 Uchwały Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy oraz Uchwały Nr XV/139/2020 Rady Miasta Slupcy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wskazania swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy kadencji 2020-2023, zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy w składzie:
a) Przedstawiciele Rady Miasta Słupcy:
᠆ Elżbieta Kapturska
᠆ Marcin Pietrzykowski
b) Przedstawiciele Burmistrza Miasta Słupcy:
᠆ Joanna Kazibut
᠆ Artur Lubański
c) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
᠆ Łukasz Bartoszczyk
᠆ Adrian Nowiński
᠆ Michał Ziemski
᠆ Jacek Smuszkiewicz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125