Projekt Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029

8 września 2020do28 września 2020

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029”

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029” w dniach od 08.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.umslupca.finn.pl/ i stronie internetowej Miasta pod adresem: http://archiwum.miasto.slupca.pl/

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w Urzędzie Miasta Słupcy lub drogą poczty elektronicznej na adres: um@miasto.slupca.pl do dnia 28.09.2020 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125