Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy – unieważniony

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Na podstawie § 11 h. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/Michał Pyrzyk


ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 63 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), § 11 h. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020r. , poz. 530) zarządzam, co następuje:
§ 1. Unieważnia się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu oświaty i rozwoju lokalnego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125