INFORMACJA DOT. ZAMKNIĘCIA URZĘDU MIASTA W SŁUPCY

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zarażeń koronawirusem informujemy, że Urząd Miasta w Słupcy z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięty dla interesantów.
Punkt kasowy Banku Spółdzielczego znajdujący się w budynku Urzędu Miasta również będzie nieczynny.

Pracownicy Urzędu Miasta będą przyjmować tylko w uzasadnionych przypadkach. Obowiązuje stały kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz przez ePUAP.

Jesteśmy do państwa dyspozycji w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 63/277 27 27.

Zapytania i wnioski można zgłaszać drogą e-mailową na główny adres urzędu: um@miasto.slupca.pl
Telefony kontaktowe do poszczególnych referatów znajdują się na stronie Urzędu Miasta pod adresem http://archiwum.miasto.slupca.pl/
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku.

Burmistrz
/-/ Michał Pyrzyk

 


ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miasta w Słupcy

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marzec 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poza 1040 z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 13 marca 2020r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Miasta w Słupcy dla obywateli w okresie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r.
2. Budynek stanowiący siedzibę Urzędu Miasta w Słupcy w okresie wskazanym w ust. 1 pozostaje zamknięty dla obywateli.
3. Sprawy urzędowe w Urzędzie Miasta w Słupcy pozostają możliwe do załatwienia:
1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),
2) drogą telefoniczną,
3) drogą elektroniczną:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Miasta w Słupcy – um@miasto.slupca.pl
b) za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP – /UMSLUPCA/SkrytkaESP
4. Obsługa obywateli w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.
5. Pracownicy Urzędu Miasta w Słupcy będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.
7. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Miasta Słupcy przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP.
8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

§ 2
Szczegóły organizacji pracy poszczególnych pracowników i wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Słupcy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do dnia 25 marca 2020 roku.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


ZARZĄDZENIE Nr 21/2020
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 23 marca 2020 roku

zmieniające w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miasta w Słupcy

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marzec 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poza 1040 z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 13 marca 2020r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491), zarządzam, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miasta w Słupcy § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„ §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


ZARZĄDZENIE Nr 22/2020
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poza 1040 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010r. Nr 98, poz. 634) i § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491) zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wyłączam z realizacji zadania w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych od dnia 26 marca 2020r. do odwołania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na portalu internetowym miasta Słupcy (miasto.slupca.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125