ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn. zm.)1  oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)2 art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)3  oraz uchwały Nr X/78/19 z dnia 07.11.2019 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:
1. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 10 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
3. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy 2020”
4. Stowarzyszeniu Grupa Biegowa – Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, dotację w wysokości: 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „II Festiwal Biegowy w Słupcy”
5. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, 62-400 Słupca, ul. Orzeszkowej 3/41, dotację w wysokości 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Biegaj z Pasją – sport to zdrowie”
6. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Żródlana 19/1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Treningi piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Słupcy”
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca,
ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – Półkolonie Miejskie”.
§ 3. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Ustroniu Morskim”,
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3. Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

  • pdf z11-2020
    Data dodania: 6 maja 2021 07:33 Wielkość pliku: 491 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125