ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)1   oraz art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)2  oraz uchwały  Nr X/78/19 z dnia 07.11.2019 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych organizowanych w 2020 roku z zakresu zadań publicznych określonych w rozdziale Nr X/78/19 z dnia 07.11.2019 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, w następującym składzie:
1. Jacek Szczap – Przewodniczący Komisji
2. Beata Wyderkiewicz – Członek Komisji
3. Mirosława Koziorowska – Członek Komisji
4. Katarzyna Hoffmann – Członek Komisji
5. Mariusz Król – Członek Komisji
6. Anita Kubicka – Członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych.
§ 2. Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print

Pobierz załącznik

  • pdf z-1-20
    Data dodania: 2 stycznia 2020 10:20 Wielkość pliku: 1 MB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125