Dlaczego rosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Dlaczego rosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian  w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, m.in. obowiązek selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmujący co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, dobrowolność uczestniczenia w systemie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

Zarówno nowelizacja w/w ustawy oraz innych ustaw w tym ustawy o odpadach wpłynęły w znacznym stopniu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez Mieszkańców.

Rada Miasta na ostatniej sesji w dniu 19.12.2019 roku podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Słupca w tym zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 7,30zł/1m³  zużytej wody z danej nieruchomości (wzrost o 69,8%), jako konsekwencję wzrostu wynagrodzenia dla Operatora do kwoty 283.000,00zł/m-c od 01.01.2020 roku wynikającego z ostatniego rozstrzygnięcia przetargowego (ofertę złożył tylko dotychczasowy Operator) oraz wzrost innych kosztów w stosunku do 2017 roku(ostatnia podwyżka stawki opłaty.)

Na znaczny wzrost opłaty złożyło się wiele przyczyn:

 1. wzrost masy odebranych odpadów o 14,6% w 2018 roku w stosunku do roku 2017;
 2. w latach 2017 -2020 nastąpił znaczny wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska średnio o 263%, w tym odpady zmieszane ze 120,76zł/tonę do 270,00zł/tonę wzrost o 223,6%, frakcja posortownicza z 74,26zł/tonę do 270,00zł/tonę czyli wzrost o 363,6%;
 3. konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian legislacyjnych (m.in. w zakresie zwiększenia frakcji podlegających segregacji, zwiększenie częstotliwości ich odbioru, zmianie zasad odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych);
 4. wzrastające w zastraszającym tempie koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ponoszone przez Operatora, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz inne Instalacje Komunalne zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wynikające m.in. ze zmian prawa nakładających na firmy dodatkowe wymogi i opłaty np.: wzrost kosztów transportu i pracy (wzrost płacy minimalnej, wzrost akcyzy na paliwo, uwolnienie rynku energii), konieczności zapewnienia monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia p. pożarowego, konieczność zapewnienia powszechnego i obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń;
 5. brak lub niewystarczająca konkurencja w zakresie odbioru odpadów;
 6. wzrost cen gospodarowania odpadami wynikający ze słabo rozwiniętego rynku surowców wtórnych, zakaz importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku;
 7. konieczność zagospodarowanie odpadów „bio”, jako osobnej frakcji;
 8. problem zagospodarowania frakcji posortowniczej, skokowy wzrost ceny za przyjęte do zagospodarowania odpady frakcji posortowniczej ze 150,00zł netto/tonę w 2017 roku do 450,00zł netto/tonę w 2020 roku wzrost o 300%;
 9. skokowy wzrost cen za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych do 528,00zł netto/tonę frakcji o kaloryczności powyżej 6MJ/kg suchej masy, w 2017 roku 199,70zł netto/tonę – wzrost o 264,4%.
 10. brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązana jest pokryć koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
 5. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania tzw. „dzikich wysypisk”.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym

 

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125