BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2020

I. Podstawowym celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″.

II. Zadanie
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Planowana w roku 2020 kwota dotacji wynosi 25 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2019  wynosiły 217 000 zł.
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, (z wyłączeniem rozgrywek ligowych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
– Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, przez szkolenia sportowe, prowadzenie zajęć sportowych udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych.
REZULTATY:
Organizacja minimum 1 przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży.
SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATÓW:
Ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych (z wyłączeniem rozgrywek ligowych) i inne.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
– zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Słupcy, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych,
– prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,
– wzbogacenie oferty sportowej w gminie poprzez organizację i przeprowadzenie imprez sportowych skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów,
– popularyzacja różnych dyscyplin sportu w mieście Słupca
REZULTATY:
Organizacja minimum 1 przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu dla mieszkańców miasta Słupca.
SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATÓW:
Ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów
o charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitej wartości zadania.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a/ wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania,
b/ wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.
Jeżeli oferent będzie pobierał opłaty od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do 24.01.2020 roku, w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Słupcy
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2020 roku.
2. Wsparcie realizacji zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym
z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć:
1)  obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu.
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy.
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą  Nr X/78/19 z dnia 07.11.2019 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
b) oceny możliwości osiągnięcia zamierzonych celów,
c) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,
d) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
f) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
g) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
h) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr X/78/19 z dnia 07.11.2019 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Słupca, dnia 02.01.2020 r.

AL

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125