Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.12.11
BRM.0012.17.2019
Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 16 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek)  o godzinie 13.00 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję|:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów publicznych i parków w m. Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 12.
m. Projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 13.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi – druk nr 14.
o. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 15.
p. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy – druk nr 16.
q. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca – druk nr 17.
r. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
s. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019  – druk nr 19.
t. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i planu tych wydatków – druk nr 20.
u. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupca (autopoprawka) – druk nr 21.
v. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (autopoprawka) – druk nr 22.
w. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2020 rok – druk nr 23.
x. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2020 rok – druk nr 24.
y. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – druk nr 25.
z. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2020 rok – druk nr 26.
3. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

Słupca, dnia 2019.12.11
BRM.0012.17.2019
Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek)  o godzinie 14.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję|:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów publicznych i parków w m. Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 12.
m. Projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 13.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi – druk nr 14.
o. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 15.
p. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy – druk nr 16.
q. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca – druk nr 17.
r. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
s. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019  – druk nr 19.
t. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i planu tych wydatków – druk nr 20.
u. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupca (autopoprawka) – druk nr 21.
v. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (autopoprawka) – druk nr 22.
w. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2020 rok – druk nr 23.
x. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2020 rok – druk nr 24.
y. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – druk nr 25.
z. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2020 rok – druk nr 26.
3. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125