OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr  207,  poz. 2108 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym niezabudowanej i niezagospodarowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca położonej w Słupcy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest oddalona i położona w ul. Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Działka posiada dogodne połączenia komunikacyjne i tworzy obszar o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki pofałdowany z pochyleniem w kierunku zachodnim, co nieznacznie utrudnia możliwość zabudowy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 10U czyli teren zabudowy usługowej. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami ani hipoteką.

 

Lp. Oznaczenie geodezyjne Numer KW Obszar
w m2
Cena  wywoławcza

brutto w [zł]

Wadium
1. 3081 KN1S/00020649/5 1889 163 300 zł 17 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 1000 w sali nr 207 Urzędu Miasta
Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, do dnia 12 grudnia 2019r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Regulamin przetargu wraz z ogłoszeniem oraz mapką poglądową zbywanej nieruchomości
dostępne są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na miejskiej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat słupecki.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 302, tel. 63 277-27-27 wew. 102, e-mail: parus@miasto.slupca.pl.

 

Słupca, 08 listopada 2019r.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125