X sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.10.2019
Słupca, dnia 30 października 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019– druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 .. .. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2020 rok – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Promenadzie – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2020 rok – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 13.
18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie X sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125