Obwieszczenie o wyborze partnera do projektu

Słupca, 05.09.2019 r.

Gmina Miejska Słupca działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejską Słupca.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 26.07.2019 r. do 18.08.2019 r. W terminie naboru wpłynęła 1  oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano organizację:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”

ul. Powstańców Wielkopolskich 28

62-400 Słupca

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125