Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68/2019
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 6 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miasta Słupcy Nr VI/53/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego( Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2019 r. poz. 6323 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół Koordynujący, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1. Beata Wyderkiewicz – przewodniczący,
2. Grzegorz Kozielski – członek,
3. Mirosława Koziorowska – członek,
4. Joanna Kazibut – członek,
5. Mirosław Miczuga – członek,
6. Barbara Biskupska-Sobolewska – członek,
7. Marcin Pietrzykowski – członek.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy między innymi ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji.
2. Zespół działa w oparciu o „Wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego” stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Słupcy Nr VI/53/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego.
§ 3. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu sprawuje Biuro Rady Miasta.
2. W Biurze Rady Miasta przechowywana jest dokumentacja związana z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności formularze zgłaszania zadań oraz protokoły z posiedzeń Zespołu wraz z listami obecności.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125