Uchwała nr VI/53/19 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego

UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) wzór formularza zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/53/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski zwany również partycypacyjnym oznacza sposób ustalenia cześci wydatków gminy przy bezpośrednim udziale mieszkańców. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań, które po weryfikacji i analizie są poddawane pod głosowanie ogółu mieszkańców gminy. Propozycje, które uzyskają największą liczbę głosów przeznaczane są do realizacji.
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przyjęcia uchwały regulującej: wymogi formalne, wymaganą liczbę podpisów, zasady oceny, tryb odwoławczy oraz przeprowadzania głosowania i ustalania jego wyników.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125