Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 lipca 2019r w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

ZARZĄDZENIE NR 63/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 2 lipca 2019r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz § 3 ust. 7 Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2016r poz. 1527 ze zm.) i zapoznaniu się z protokołem Komisji d. s. rozpatrzenia i zaopiniowani wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca, Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:
§ 1. Przyznać środki finansowe na wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2019 następującym klubom sportowym:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, 62-400 Słupca dotację w wysokości 7 000 zł,
2) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 15 000 zł,
3) Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM” w Słupcy, ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca dotację w wysokości 8 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca dotację w wysokości 20 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

  • pdf z-63-2019
    Data dodania: 5 lipca 2019 12:17 Wielkość pliku: 206 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125