VI sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.6.2019

Słupca, dnia 18 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
VI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 1.
6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Słupcy – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie.” – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2018 rok – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 11.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie VI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125