BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA KONKURS na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie – bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwo, filologii polskiej lub klasycznej, historii, pedagogiki,
c) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w bibliotece lub innej instytucji kultury,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.),
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks pracy, prawa zamówień publicznych,
b) dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
c) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
d) znajomość obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w bibliotekach,
e) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i oświatową,
f) właściwa komunikacja interpersonalna.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Kierowanie bieżącą pracą biblioteki i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w Statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy.
3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece.
4. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań biblioteki.
5. Gospodarowanie mieniem biblioteki.
6. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową.
7. Podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
3. Zatrudnienie: powołanie na czas określony (5 lat).
4. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2019r.
5. Miejsce wykonywania pracy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy ul. Mickiewicza 24, 62-400 Słupca.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora MiPBP w Słupcy.
2. Pisemne opracowanie programu funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz koncepcji współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
3. Kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej.
4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. zakresy czynności, referencje, opinie itp.).
6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wygrania konkursu zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.).
8. Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Dodatkowe informacje:
1. Druki: kwestionariusza osobowego, oświadczeń i klauzuli informacyjnej o przetwarzanych danych osobowych są dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy” w terminie do dnia 11 lipca 2019r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr i płac tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie jednostki: ul. Mickiewicza 24 62-400  Słupca, tel. 063 275 15 77 w godzinach pracy biblioteki.
4. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
5. Kandydaci spełniający wymogi formalne (niezbędne) zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie dalszego etapu postępowania konkursowego.
6. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury konkursu.
8. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125