OGŁOSZENIE o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

OGŁOSZENIE
o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Uprzejmie informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy oraz do Sądu Okręgowego w Koninie.
Zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U.2011.121.693). Kartę można uzyskać:
• w Biurze Rady Miasta, ul. Pułaskiego 21, pok. 201
• na stronie internetowej miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Biurze Rady Miasta, pok. 201.
Informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miasta pod numerem telefonu 63/ 277 27 27 wew. 201.

Burmistrz Miasta
/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125