SPRAWOZDANIEz realizacjiProgramu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji
Programu współpracy Miasta Słupcy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Słupca, marzec 2019 roku

I. Wprowadzenie
Rada Miasta Słupcy, uchwałą Nr XXIX/205/17 z dnia 26 października 2017 roku, przyjęła „Program współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program określa główne zasady współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania realizowanych przez podmioty zadań, określa cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi.

II. Organizacje pozarządowe i kluby sportowe współpracujące z Urzędem Miasta Słupcy w ramach realizacji rocznego programu współpracy na 2018 rok.

1. Słupecki Klub Tenisa Stołowego, Słupca, ul. Podbipięty 7, 62-400 Słupca.
2. Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo.
3. Stowarzyszenie Słupecki Klub Piłkarski, Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”, Słupca, ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca.
5. Międzyszkolny Klub Sportowy, Słupca ul. Powstańców Wlkp. 22B, 62-400 Słupca.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca, Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca.
7. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca.
8. Liga Obrony Kraju, (Zarząd Powiatowy w Słupcy), ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.
9. Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM”, ul. Traugutta 10A/11 62-400 Słupca.
10. Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań.
11. Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Warszawska 53, 62-400 Słupca.
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-400 Słupca.
13. Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.
14. Stowarzyszenie „SGR Racing Team” ul. Kopernika 21, 62-400 Słupca.
15. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, ul. Ratajczaka1, 62-400 Słupca.
16. Klub Biegacza „WARTKO”, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina.
17. Stowarzyszenie Słupecki Klub Mam, ul. Tuwima 12, 62-400 Słupca.
18. Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
19. Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
20. Stowarzyszenie „Gumowe Szekle”, Kotunia 48A , 62-400 Słupca.
21. Związek Harcerstwa Polskiego – Oddział Słupca, ul. Czarnieckiego, 62-400 Słupca
22. Polski Związek Niewidomych – Oddział Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca.
23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –– Oddział Słupca, Os. Niepodległości 14/6, 62-400 Słupca.
24. Polski Związek Wędkarski – koło Słupca, ul. Reja 30, 62-400 Słupca
25. Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Słupcy, ul. Tysiąclecia 5A, 62-400 Słupca

III. Obszary i formy współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
W 2018 roku określono następujące priorytetowe obszary współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
24) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwo i ochrona ludności;
28) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
30) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocja i organizacja wolontariatu;
32) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
33) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
35) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
38) rewitalizacja;

Współpraca odbywała się w następujących formach:

1) Pozafinansowej – w tym w szczególności poprzez:
a) udostępnianie na warunkach preferencyjnych sali narad Urzędu Miasta w Słupcy Z pomocy tej skorzystali: Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 18 Słupca, Polski Związek Niewidomych – Słupca, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Słupca, Stowarzyszenie Słupecki Klub Piłkarski, Międzyszkolny Klub Sportowy – Słupca.
b) udostępnianie środków transportu. Z samochodów służbowych Urzędu Miasta w Słupcy korzystali: Związek Harcerstwa Polskiego – Okręg Słupecki, PCK Rejon Słupca oraz Stowarzyszenie „Gumowe Szekle”,
c) udostępnianie na realizację działalności statutowej i realizację zadań publicznych lokali oraz obiektów jednostek organizacyjnych Miasta,
d) informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
e) udzielnie pomocy w aplikowaniu o środki pozabudżetowe,
f) obejmowanie patronatem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
g) promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. na stronie internetowej miasta Słupcy, w Informatorze Słupeckim,
h) współpraca i pomoc w realizacji projektów.

2) Finansowej – polegającej na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W 2018 roku z Miastem Słupcą aktywnie współpracowały 19 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 29 umów. Na realizację zadań przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości 250 000 złotych, z których wykorzystano 248 999,08 zł – 99,6% kwoty – (Stowarzyszenie Słupecki Klub Tenisa Stołowego mimo otrzymanej dotacji w kwocie 1 000 zł, zrezygnowało z realizacji zadania przed podpisaniem umowy, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” zgodnie z procedurą zawartą w umowie zwróciło 92 grosze niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadania: „Konkurs rzeźbiarski Sculptura 2018” ).
Pozostałe organizacje terminowo rozliczyły otrzymane środki składając sprawozdania z realizacji zadań publicznych.

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez: szkolenia sportowe, prowadzenie zajęć sportowych, udział zawodników w zawodach sportowych, przyznano: 1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 31 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”
2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 6 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy”
3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 9 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 33 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.”
– kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania”
– kwota dotacji: 22 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach”
– kwota dotacji: 9 000 zł
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej -Słupecki Klub Piłkarski „SKP Słupca”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 82 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”
8. Słupeckiemu Klubowi Tenisa Stołowego, 62-400 Słupca, ul. Podbipięty 7, dotację w wysokości: 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”
9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul.Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 12 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„
10. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy”
11. Stowarzyszeniu SGR Racing Team, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 21, dotację w wysokości: 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pompuj jak szef – szkolenie z techniki jazdy na Pumptracku„
12. Słupeckiemu Klubowi Mam, 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości: 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Bieg Mam”
13. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko – Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy”- kwota dotacji: 1 000 zł,
b) „Reiss Cup – turniej piłki nożnej” – kwota dotacji: 1 000 zł
Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca, Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznano:
1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs rzeźbiarski Sculptura 2018”
3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53, dotację w wysokości: 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Renowacja obiektów sepulkralnych na terenie
cmentarza św. Krzyża w Słupcy – Zorganizowanie warsztatów malarskich.
4. Stowarzyszeniu Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 5 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Festiwal Motocykli Zabytkowych i Współczesnych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w ramach obchodów jubileuszu 15 lecia WFM””
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Cudze chwalicie, swego nie znacie” – czyli jubileusz 125 – lecia Orkiestry Dętej OSP w Słupcy.
6. Stowarzyszeniu Klub Biegacza „Wartko” 62-590 Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego, dotację w wysokości: 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „ZNAM ZABYTKI MOJEGO MIASTA – KOŚCIÓŁ ŚW. LEONARDA W SŁUPCY – warsztaty zabytkowej architektury dla dzieci”
7. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Szeluto Redivivus w 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski”
Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień przyznano:
1) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Lato pod Żaglami”,
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – na Mazury ruszaj bracie!”.
Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Organizacja różnych sportowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży: wypoczynek letni, wypoczynek zimowy, przyznano:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Rewalu”,
2) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3) Stowarzyszeniu „Słupecki Klub Mam” 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wakacje w mieście”,
4) Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki Słupca, Pl. Szkolny 1, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 2 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowy młodych siatkarzy”.

IV. Wskaźniki oceny realizacji programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
a) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia współpracy z Miastem Słupca w realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności: 19,
b) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 2 (4 zadania),
c) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 30,
d) liczba zawartych umów na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych: 29 (Stowarzyszenie Słupecki Klub Tenisa Stołowego zrezygnowało z realizacji zadania przed podpisaniem umowy),
e) liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Słupcy na realizację przez podmioty zadań publicznych: 250 000,00 zł – wydatkowane zostało 99,6% środków.

W roku 2018 nie zostały zgłoszone wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

18 marca 2019 roku.

Sporządził: Artur Lubański

AL

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125