ZARZĄDZENIE NR 25/2019BURMISTRZA MIASTA SŁUPCYz dnia 29 marca 2019 r.w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) )   art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) )   oraz uchwały Nr XL/279/18 z dnia 08.11.2018 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Lato pod Żaglami”,
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – Dźwirzyno”.
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Rewalu”,
2) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3) Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, ul. Traugutta 10A/11 , dotację w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wakacje z Gromem”,
4) Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki Słupca, Pl. Szkolny 1, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowy młodych siatkarzy”.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

  • pdf z25-2019
    Data dodania: 1 kwietnia 2019 10:06 Wielkość pliku: 329 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125