Przypomnienie o opłacie za psa

Urząd Miasta w Słupcy przypomina o terminie płatności opłaty od posiada psa, która powinna być uiszczana bez wezwania do zapłaty w terminie:  I rata do 15 marca 2019 r.  i II  rata  do 15 września 2019 r. w wysokości 26 zł każda lub jednorazowo 52 zł na konto Nr 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Słupcy ( od wyżej wymienionej wpłaty BS w Słupcy nie pobiera opłaty ).

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125