ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB SYSTEMU INDYWIDUALNEGO DO EWIDENCJI MIEJSKIEJ

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub systemu indywidualnego (przydomowej oczyszczalni ścieków) do ewidencji miejskiej

Urząd Miasta Słupcy, przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm./, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Słupcy zwraca się z prośbą do mieszkańców o złożenie wypełnionego zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Miasta w Słupcy do Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta Słupcy w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej: www.miasto.slupca.pl, zakładka: Dla mieszkańca, Ochrona środowiska                                   i gospodarka odpadami.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Słupca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie internetowej: www.miasto.slupca.pl, zakładka: Dla mieszkańca, Ochrona środowiska i gospodarka odpadami, Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe). Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125