Konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 12/2019

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 25.02.2019 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), Uchwały Nr II/9/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok zarządza się co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.


§3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia  Nr 12/2019
Burmistrza Miasta Słupcy
z  dnia 25.02.2019 roku

 
    
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Burmistrz Miasta Słupcy, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ) i rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania  w formie powierzenia z zakresu zdrowia publicznego pn.:

I. Rodzaj zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w  2019  r.

Lp. 1.
Wyszczególnienie zadań: Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych.
Kwota planowanej dotacji w  2019 r.: 10 000,00zł

II: TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadania  powinny być zrealizowane do końca 2019 roku.
2. Realizacja  zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty preliminarza całkowitych kosztów realizacji zadania oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru  załączonego do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach  prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Słupca.
6. Realizator zadania, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
7. Warunki jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
– prowadzić działalność na terenie Miasta Słupca
– nie posiadać zobowiązań publiczno -prawnych,
– posiadać własne konto bankowe,
– warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup dokonany zostanie za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji. 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym  podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oświadczenie potwierdzające , że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenie tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna  potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.  

IV. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

1. Cel realizacji zadania.
2. Możliwość realizacji zadania publicznego, doświadczenie organizatora.
3. Zakładane rezultaty zadania.
4. Rodzaj i celowość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5. Uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6. Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotychczas dotacji.
8. Oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.


VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 10 dni po upływie terminu składania ofert.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupcy  oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
3. Oferta wraz z załącznikami złożona na niewłaściwych drukach, złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego prawidłowość złożonych dokumentów.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta nie będą odsyłane oferentowi.
7. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. 
8. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzania wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego.

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125