ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)1) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)2) art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) ) oraz uchwały Nr XL/279/18 z dnia 08.11.2018 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:

 1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 36 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”
 2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy” – kwota dotacji: 6 000 zł
  b) „Turniej z okazji 30-lecia Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego w Słupcy” – kwota dotacji: 1 000 zł
 3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
 4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
 5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 37 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.” kwota dotacji: 2 000 zł
  b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania” – kwota dotacji: 25 000 zł
  c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach” – kwota dotacji: 10 000 zł
 6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – Słupecki Klub Piłkarski „SKP Słupca”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 92 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
 7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”
 8. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT”, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ASG z Słupecką Organizacją Strzelecką FORT”
 9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul. Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„
 10. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy 2019”
 11. Stowarzyszeniu Grupa Biegowa – Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Festiwal Biegowy w Słupcy”
 12. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko – Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy” – kwota dotacji: 1 000 zł
  b) „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla najmłodszych” – kwota dotacji: 1 000 zł

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:

 1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
 2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Konkurs rzeźbiarski „Sculptura 2019” – kwota dotacji: 2 500 zł
  b) „Muzyczne Lato – Słupca 2019” – kwota dotacji: 500 zł
 3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53, dotację w wysokości: 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  a) „Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca” – kwota dotacji: 2 000 zł
  b) „Zorganizowanie warsztatów malarskich i wystawy poplenerowej” – kwota dotacji: 1 500 zł
 4. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Animacja życia kulturalnego mieszkańców Słupcy„
 5. Stowarzyszeniu „Gumowe Szekle”, 62-400 Słupca, Kotunia 48A, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przegląd Konkursowy Szantogranie 2019”
 6. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Magia Muzyki”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018 poz. 650, poz. 723, poz. 1365
3) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125