Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 17 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przedstawienie wszystkich potrzeb w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 1.
b) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 3.
d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 4.
e) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
f) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 7.
h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 8.
i) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 9.
j) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 11.
l) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (projekt przesłany na posiedzenie Komisji – 3 grudnia 2018r.) – druk nr 12.
m) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (autopoprawka) – druk nr 13.
n) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 14.
o) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 15.
p) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 16.
q) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 17.
r) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 18.
s) Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 19.
t) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – druk nr 20.
u) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2019 rok – druk nr 21.
v) Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2019 rok – druk nr 22.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

 

 

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przedstawienie wszystkich potrzeb w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 1.
b) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 3.
d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 4.
e) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
f) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 7.
h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 8.
i) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 9.
j) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 11.
l) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (projekt przesłany na posiedzenie Komisji – 5 grudnia 2018r.) – druk nr 12.
m) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (autopoprawka) – druk nr 13.
n) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 14.
o) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 15.
p) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 16.
q) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 17.
r) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 18.
s) Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 19.
t) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – druk nr 20.
u) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2019 rok – druk nr 21.
v) Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2019 rok – druk nr 22.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125