Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu

26 listopada 2018 15:00do18 grudnia 2018 09:00

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Miejska Słupca, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
 • Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
 • Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki – wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej – wyłącznie jako dodatkowy element projektu

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gmina Miejska Słupca przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza i udział w promowaniu projektu.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 • Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 • Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 • Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 • Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 • Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 • Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 18.12. 2018 roku, do godziny 9:00 na adres                             e-mail: um@miasto.slupca.pl

  

FORMULARZ
Nazwa instytucji/organizacji:
Adres:
Numer KRS:
tel.: e-mail:
Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera.
Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
Data :
Podpis i pieczęć:

 

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125