XL sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 31 października 2018 r.

BRM.0002.40.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
XL sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

8 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2017/2018 – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 rok – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2019 rok – druk nr 10.
16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
17. Sprawozdania z działalności z całej kadencji:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej,
c) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
d) Rady Miasta.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
Przerwa w obradach – po przerwie.
20. Wystąpienie Przewodniczącego Rady.
21. Wystąpienie Burmistrza Miasta.
22. Wystąpienia radnych i zaproszonych gości.
23. Zamknięcie XL sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125