Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dziennik Ustaw z 2018 pozycja 1561


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-KOMUNIKAT ws. składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych KW II


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017

2018-KOMUNIKAT o liczbie mieszkańców -K.W. w Koninie II


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-KOMUNIKAT ws. sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji KW II


Informacja o UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych


Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej


 

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

zarządzenie 72-2018


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r.o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Słupcy o okręgach


OBWIESZCZENIE Starosty Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Starosta Słupecki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej s Słupcy w wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Starosty Powiatu Słupeckiego


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I


INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPCY z 11 września 2018r.

Ustala się następujący plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy związany z rejestracją list kandydatów na radnych i burmistrzów:
1. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Miasta w Słupcy sala nr 207 tel. (63) 277 27 27 wew. 207, fax (63) 277 26 69.
2. Dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:
12.09 – 14.09.2018r. w godzinach 12.00 – 15.00
15.09.2018r. w godzinach 10.00 – 13.00
17.09.2018r. w godzinach 13.00 – 24.00
3. Dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójtów/burmistrzów pełnione będą w dniach:
20.09 – 21.09.2018r. w godzinach 14.00 – 15.00
24.09.2018r. w godzinach 14.00 – 15.00
25.09.2018r. w godzinach 14.00 – 16.00
26.09.2018r. w godzinach 14.00 – 24.00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Słupcy
/-/ Sylwia Frydrychowicz


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że na podstawie art. 428 § 1 i art. 450 w związku z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy właściwych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać właściwym terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów do rad gmin/miast lub rad powiatów nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 września 2018 r.
Termin na dokonanie powyższej czynności określony przez kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaje wydłużony do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 na mocy przepisu art. 9 ust.2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będzie pełniony dyżur do godz. 24.00.
Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych BIP Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, gmin i starostw.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że na podstawie art. 428 § 1 i art. 450 w związku z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy właściwych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać właściwym terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów do rad gmin/miast lub rad powiatów nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 września 2018 r.
Termin na dokonanie powyższej czynności określony przez kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaje wydłużony do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 na mocy przepisu art. 9 ust.2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będzie pełniony dyżur do godz. 24.00.
Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych BIP Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, gmin i starostw.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński


UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Słupcy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 RADY MIASTA SŁUPCY


UCHWAŁA NR XXXIV/251/18 RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Słupcy.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/18 RADY MIASTA SŁUPCY


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu kolskiego, konińskiego, tureckiego oraz miasta na prawach powiatu: Konin jest Komisarz Wyborczy w Koninie I.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie … – tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego jest Komisarz Wyborczy w Koninie II.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie … – tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
z dnia 18 września 2018 r.
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Słupcy, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Słupcy w następującym okręgu wyborczym:

• Okręg wyborczy nr 12, obejmujący następujące ulice:
Osiedle Niepodległości 9, Osiedle Niepodległości 10, Osiedle Niepodległości 11, Osiedle Niepodległości 12.

W wyżej wymienionym okręgu wyborczym w terminie do dnia 17 września 2018 r.  do godz. 24:00 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanym wyżej okręgu wyborczym Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pokój nr 207, w dniach:
19.09.2018r.(środa) w godzinach 14.00 – 15.00
20.09.2018r.(czwartek) w godzinach 14.00 – 15.00
21.09.2018r.(piątek) w godzinach 14.00 – 15.00
24.09.2018r.(poniedziałek) w godzinach 14.00 – 15.00

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
/-/ Sylwia Frydrychowicz


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) /w dzielnicach Warszawy – w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130)/,
w celu powołania w mieście Słupcy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. (tj. środa) do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– Nr 2,  w liczbie  1
– Nr 4,  w liczbie  3
– Nr 5,  w liczbie  1
– Nr 6,  w liczbie  1
– Nr 7,  w liczbie  1
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 3
– Nr 2, w liczbie 2
– Nr 3, w liczbie 1
– Nr 4, w liczbie 3
– Nr 5, w liczbie 2
– Nr 6, w liczbie 2
– Nr 7, w liczbie 3
– Nr 8, w liczbie 1
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (tj. czwartek)  o godz. 9.00  w sali nr 207, w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

Paweł Myśliński


KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPCY
o miejscu i czasie losowania numerów zrejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) informuje, że w dniu 1 października 2018r. o godz. 12.00 w sali 207 Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, odbędzie się publiczne losowanie numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
z dnia 1 października 2018r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w  wyborach do Rady Miejskiej w Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz.754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 1 października 2018r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7  ustawy – Kodeks wyborczy przyznano następujące numery:

Numer listy    Nazwa Komitetu Wyborczego
14               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SŁUPCA-NASZ DOM”
15               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO
16               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEONA MACHOWIAKA
17               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH
18               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI MAREK
19               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BISKUPSKA-SOBOLEWSKA BARBARA
20               KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZ BERESZYŃSKI

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Słupcy

/-/ Sylwia Frydrychowicz


POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 259 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński

Załącznik nr 112
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Zofia Adamczewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca
2. Aneta Baśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
3. Jolanta Krystyna Daszkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
4. Anna Frąckowiak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
5. Paulina Grzelak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Drążna
6. Katarzyna Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodejewo-Parcele
7. Agnieszka Anna Włodarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wierzbno
8. Monika Woźniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
9. Maria Wyszyńska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Andżelika Adamczak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
2. Magdalena Alicja Daszkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
3. Alicja Hejna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Kotunia
4. Katarzyna Hoffmann, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
5. Marek Józef Miłosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
6. Kamila Maria Parus, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
7. Ewelina Jadwiga Rybarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
8. Iwona Ewa Sokołowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
9. Natalia Woźniak, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Wólka

Załącznik nr 113
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy, Plac Szkolny 1a, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Natalia Adamczewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca
2. Magdalena Główczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
3. Anna Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodojewo-Parcele
4. Anna Małgorzata Leońska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
5. Aneta Leśniewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
6. Stefania Michalska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
7. Joanna Miłosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
8. Justyna Przygocka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Ostrowite
9. Julia Wędzina, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Marcin Adamczak, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
2. Monika Anna Drop, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
3. Natalia Filipiak, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty
4. Angelina Ewa Grobelna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
5. Grzegorz Kozielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
6. Artur Władysław Opłatkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
7. Grzegorz Pilarski, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
8. Karol Andrzej Podgórny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
9. Katarzyna Ziarniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca

Załącznik nr 114
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy (budynek dawnego gimnazjum), ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Ewelina Główczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
2. Jessica Kędzierska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
3. Małgorzata Kołton, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Poznań
4. Anna Maria Król, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca
5. Natalia Radowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
6. Małgorzata Spychała, zgłoszona przez KWW BISKUPSKA-SOBOLEWSKA, zam. Słupca
7. Marek Artur Tarnowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
8. Angelika Walerczyk-Siwa, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
9. Izabela Zastawa, zgłoszona przez KWW ALICJI MAREK, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Renata Cholewińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
2. Monika Fajkowska, zgłoszona przez KWW BISKUPSKA-SOBOLEWSKA, zam. Słupca
3. Marek Kostrzewski, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca
4. Monika Marciniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
5. Maria Janina Podgórna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
6. Piotr Mieczysław Stróżyk, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
7. Wioletta Izabela Szymańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
8. Dagmara Wędzina, zgłoszona przez KWW ALICJI MAREK, zam. Słupca
9. Karolina Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca

Załącznik nr 115
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Natalia Grzesial, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Barbarka
2. Lilla Kasprowicz, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca
3. Mirella Maria Kobos, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
4. Anna Maria Laube, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
5. Kinga Beata Laube, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
6. Małgorzata Anna Naszkowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP (uzupełnienie składu), zam. Słupca
7. Arkadiusz Tomasz Pawela, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
8. Monika Pędowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Orchowo
9. Grzegorz Szymaszek, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Sylwia Barbara Burdzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
2. Natalia Daszkiewicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
3. Ewa Zofia Jędrzak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
4. Michał Wojciech Leszczyński, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Słupca
5. Monika Anna Opłatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
6. Mariusz Płocharski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
7. Urszula Cecylia Sulanowska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Kowalewo Opactwo Parcele
8. Agnieszka Maria Szymaszek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
9. Jan Traskowski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca

Załącznik nr 116
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Agnieszka Cedro, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
2. Marta Franczak-Głowacka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
3. Radosław Jarecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
4. Agata Król, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty
5. Joanna Makowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
6. Hanna Maria Pająk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
7. Katarzyna Pinczek, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
8. Emilia Różańska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca
9. Grażyna Teresa Suszka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Martyna Bartkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
2. Joanna Marta Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodejewo-Parcele
3. Justyna Mrugalska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Młodojewo Parcele
4. Wiesława Rogowicz, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
5. Monika Maria Skrobska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
6. Oliwia Sandra Staszak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
7. Sylwia Staśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
8. Magdalena Ziółkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
9. Jakub Zomerfeld, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca

Załącznik nr 117
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Agnieszka Byczkowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
2. Justyna Korzyniewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Giewartów-Holędry
3. Sebastian Rafał Kruszyna, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
4. Elżbieta Majdecka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP (uzupełnienie składu), zam. Słupca
5. Jolanta Teresa Marciniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
6. Marlena Matuszak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
7. Emila Sobczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
8. Bernadeta Joanna Staszak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
9. Urszula Włodarczyk, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Sylwia Bartkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
2. Andrzej Czaronek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
3. Iwona Jarecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
4. Zofia Król, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty
5. Urszula Magdalena Niwińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
6. Gabriel Józef Superczyński, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
7. Marta Szygenda, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Kotunia
8. Monika Witkowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
9. Milena Woźniak, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Konin

Załącznik nr 118
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Lidia Maria Czaronek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
2. Ewa Garsztka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
3. Mariusz Bernard Kaczmarek, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca
4. Małgorzata Kamińska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
5. Marta Anna Krygier, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
6. Adrianna Ewa Olczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
7. Danuta Małgorzata Śmiechowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca
8. Irena Tarnowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
9. Marek Krzysztof Zajączkowski, zgłoszony przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Grobla

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Aneta Banaszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
2. Justyna Dolacińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
3. Beata Dorota Kowalczyk, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
4. Magdalena Maria Krych, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
5. Magdalena Kupna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
6. Katarzyna Matuszewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Strzałkowo
7. Piotr Nowak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
8. Tomasz Parus, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
9. Henryk Śmigielski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca

Załącznik nr 119
m. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy-Szpital, Traugutta 7E, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Patryk Banaszak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
2. Małgorzata Kawska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca
3. Renata Kobiela, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca
4. Maria Teresa Marciniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
5. Filip Piotr Podgórny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
6. Jerzy Marian Tygielski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Maciej Bednarowicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca
2. Kamila Kupna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca
3. Iwona Zofia Łukowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca
4. Grażyna Joanna Marciniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca
5. Andrzej Krzysztof Miłosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca
6. Mariusz Andrzej Olek, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie


Składy Odwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy,
ul. Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Maria Wyszyńska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Paulina Grzelak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Drążna – Zastępca Przewodniczącej
3. Zofia Adamczewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca – Członek
4. Aneta Baśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca- Członek
5. Jolanta Krystyna Daszkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca- Członek
6. Anna Frąckowiak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca- Członek
7. Katarzyna Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodojewo-Parcele- Członek
8. Agnieszka Anna Włodarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wierzbno- Członek
9. Monika Woźniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca- Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Kamila Maria Parus, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Andżelika Adamczak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Magdalena Alicja Daszkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
4. Alicja Hejna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Kotunia – Członek
5. Katarzyna Hoffmann, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
6. Marek Józef Miłosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
7. Ewelina Jadwiga Rybarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
8. Iwona Ewa Sokołowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
9. Natalia Woźniak, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Wólka – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy,
ul. Plac Szkolny 1a, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Anna Małgorzata Leońska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca Przewodnicząca
2. Stefania Michalska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Natalia Adamczewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca – Członek
4. Magdalena Główczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
5. Anna Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodojewo-Parcele – Członek
6. Aneta Leśniewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
7. Joanna Miłosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
8. Justyna Przygocka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Ostrowite – Członek
9. Julia Wędzina, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Grzegorz Kozielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Przewodniczący
2. Monika Anna Drop, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącego
3. Marcin Adamczak, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
4. Natalia Filipiak, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty – Członek
5. Angelina Ewa Grobelna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
6. Artur Władysław Opłatkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
7. Grzegorz Pilarski, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek
8. Karol Andrzej Podgórny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
9. Katarzyna Ziarniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy (budynek dawnego gimnazjum), ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Anna Maria Król, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Izabela Zastawa, zgłoszona przez KWW ALICJI MAREK, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Ewelina Główczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
4. Jessica Kędzierska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
5. Małgorzata Kołton, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Poznań – Członek
6. Natalia Radowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
7. Małgorzata Spychała, zgłoszona przez KWW BISKUPSKA-SOBOLEWSKA, zam. Słupca – Członek
8. Marek Artur Tarnowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
9. Angelika Walerczyk-Siwa, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Karolina Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Wioletta Izabela Szymańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Renata Cholewińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca- Członek
4. Monika Fajkowska, zgłoszona przez KWW BISKUPSKA-SOBOLEWSKA, zam. Słupca- Członek
5. Marek Kostrzewski, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca- Członek
6. Monika Marciniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca- Członek
7. Maria Janina Podgórna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca- Członek
8. Piotr Mieczysław Stróżyk, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca- Członek
9. Dagmara Wędzina, zgłoszona przez KWW ALICJI MAREK, zam. Słupca- Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy,
ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Monika Pędowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Orchowo – Przewodnicząca
2. Kinga Beata Laube, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Natalia Grzesiak, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Barbarka – Członek
4. Lilla Kasprowicz, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca – Członek
5. Mirella Maria Kobos, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek
6. Anna Maria Laube, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
7. Małgorzata Anna Naszkowska, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
8. Arkadiusz Tomasz Pawela, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
9. Grzegorz Szymaszek, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Natalia Daszkiewicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Mariusz Płocharski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Sylwia Barbara Burdzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
4. Ewa Zofia Jędrzak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
5. Michał Wojciech Leszczyński, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
6. Monika Anna Opłatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
7. Urszula Cecylia Sulanowska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Kowalewo Opactwo Parcele – Członek
8. Agnieszka Maria Szymaszek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
9. Jan Traskowski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy,
ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Marta Franczak-Głowacka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Hanna Maria Pająk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Agnieszka Cedro, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
4. Radosław Jarecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
5. Agata Król, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty – Członek
6. Katarzyna Pinczek, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
7. Emilia Różańska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca – Członek
8. Grażyna Teresa Suszka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Sylwia Staśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Wiesława Rogowicz, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Martyna Bartkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
4. Joanna Marta Jarońska, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Młodojewo-Parcele – Członek
5. Justyna Mrugalska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Młodojewo Parcele – Członek
6. Monika Maria Skrobska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
7. Oliwia Sandra Staszak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
8. Magdalena Ziółkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
9. Jakub Zomerfeld, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy,
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Emilia Sobczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Urszula Włodarczyk, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Agnieszka Byczkowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek
4. Justyna Korzyniewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Giewartów-Holędry – Członek
5. Sebastian Rafał Kruszyna, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
6. Elżbieta Majdecka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
7. Jolanta Teresa Marciniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
8. Marlena Matuszak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
9. Bernadeta Joanna Staszak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Gabriel Józef Superczyński, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Przewodniczący
2. Zofia Król, zgłoszona przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Koszuty – Zastępca Przewodniczącego
3. Sylwia Bartkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
4. Andrzej Czaronek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
5. Iwona Jarecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
6. Urszula Magdalena Niwińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
7. Marta Szygenda, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Kotunia – Członek
8. Monika Witkowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Członek
9. Milena Woźniak, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH (uzupełnienie składu), zam. Konin – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Urząd Miasta w Słupcy,
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Danuta Małgorzata Śmiechowska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO, zam. Słupca – Przewodnicząca
2. Irena Tarnowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącej
3. Lidia Maria Czaronek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
4. Ewa Garsztka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
5. Mariusz Bernard Kaczmarek, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Słupca – Członek
6. Małgorzata Kamińska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek
7. Adrianna Ewa Olczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
8. Marek Krzysztof Zajączkowski, zgłoszony przez KWW TADEUSZ BERESZYŃSKI, zam. Grobla – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Tomasz Parus, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Przewodniczący
2. Henryk Śmigielski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącego
3. Aneta Banaszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Członek
4. Justyna Dolacińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
5. Beata Dorota Kowalczyk, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek
6. Magdalena Maria Krych, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
7. Magdalena Kupna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
8. Katarzyna Matuszewska, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH, zam. Strzałkowo – Członek
9. Piotr Nowak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy-Szpital, Traugutta 7E, 62-400 Słupca:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Patryk Banaszak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Przewodniczący
2. Renata Kobiela, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Kawska, zgłoszona przez KWW SŁUPCA-NASZ DOM, zam. Słupca – Członek
4. Marta Teresa Marciniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
5. Filip Piotr Podgórny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Członek
6. Jerzy Marian Tygielski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Maciej Bednarowicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupca – Przewodniczący
2. Andrzej Krzysztof Miłosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Słupca – Zastępca Przewodniczącego
3. Kamila Kupna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Słupca – Członek
4. Iwona Zofia Łukowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Słupca – Członek
5. Grażyna Joanna Marciniak, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Słupca – Członek
6. Mariusz Andrzej Olek, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Słupca – Członek


Informacja
o dowozie osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy
Burmistrz Miasta Słupcy uprzejmie informuje, że w dniu wyborów samorządowych, 21 października 2018r. w godz.: 7.00 – 21.00 zostanie uruchomiona usługa dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.
Potrzebę dowozu osoby niepełnosprawnej do właściwego lokalu wyborczego należy zgłosić pod numerem telefonu 607 545 584.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT


 

 

K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE II
z dnia 22 stycznia 2019 r.

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):
– od dnia 23 stycznia 2019 r. – na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie II, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie II (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.
Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że zgodnie z art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):
– od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2019 r. – podmioty zainteresowane mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Koninie II umotywowane, pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.


Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński


Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat KW II


print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125