Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźń. zm. ) oraz § 4 ust. 1 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2019 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół Koordynujący , zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1. Beata Wyderkiewicz – przewodniczący,
2. Grzegorz Kozielski – członek,
3. Mirosława Koziorowska – członek,
4. Joanna Kazibut – członek,
5. Edward Grajek – członek,
6. Barbara Biskupska-Sobolewska – członek,
7. Michał Ziemski – członek.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy między innymi ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji.
2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
§ 3. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu sprawuje Biuro Rady Miasta.
2. W Biurze Rady Miasta przechowywana jest dokumentacja związana z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności formularze zgłaszania zadań oraz protokoły z posiedzeń Zespołu wraz z listami obecności.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125