Wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 32 /2018
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)[1] i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zarządzam, co następuje:

  • 1. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród uzależnionych i współuzależnionych”.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.ploraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

[1] Zmiany  niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2371

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125