Rozdział środków na wsparcie realizacji zadań

Zarządzenie Nr 31 /2018
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia  17 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)[1])  oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)[2]) , art. 221 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)[3]) oraz Uchwały Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje:

  • 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:

1) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c,
dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Lato pod Żaglami”,

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca,
ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – na Mazury ruszaj bracie!„.

  • 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:

1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 6000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Rewalu”,

2) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c,
dotację w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,

3) Stowarzyszeniu „Słupecki Klub Mam” 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wakacje w mieście”,

4) Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,

5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki Słupca, Pl. Szkolny 1, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowy młodych siatkarzy”.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.ploraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz.130.

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2018 poz. 650.

[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125