ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz § 3ust.7Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2016r. poz. 1527 i poz. 2197) i zapoznaniu się z protokołem Komisji d. s. rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca, Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyznać środki finansowe na wspieranie sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2018 następującym klubom sportowym:
1) Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu Korty Tenisowe w Słupcy, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 5 000 zł,
2) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 19 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1/LO, 62-400 Słupca dotację w wysokości 16 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu i zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

  • pdf z-4-2018
    Data dodania: 22 stycznia 2018 14:07 Wielkość pliku: 490 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125